Naberezhnochelninskiy Casting and Mechanical
Plant «MAGNOLIYA»